ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ     ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಆಫೀಸ್, ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. 08194-262018 MP

 

2 ಶ್ರೀ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ     ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ. 08192-222011 MLA South

 

3 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್     ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. 08192-260107 MLA north

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.