ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.