ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
01 ನಂ:ದಾಮಪಾ:ಕಾಅ2:ಇ.ಟೆಂಡರ್:01:2020-21 ತಾಂತ್ರಿಕ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 20-05-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image132.6 ಕೆ ಬಿ 06-06-2020
02 ನಂ:ದಾಮಪಾ:ಕಾಅ2:ಇ.ಟೆಂಡರ್:02:2020-21 ತಾಂತ್ರಿಕ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 02-06-2020

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ image110.5 ಕೆ ಬಿ

10-06-2020

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.