ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ನಂ:ದಾಮಪಾ:ಕಾಅ1:ಇ.ಟೆಂಡರ್:49:2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ  19-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image122.4ಕೆಬಿ  04-04-2020
2 ನಂ:ದಾಮಪಾ:ಕಾಅ2:ಇ.ಟೆಂಡರ್:50:2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ  19-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image109.3ಕೆಬಿ 04-04-2020

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.