ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1  ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 136.9ಕೆಬಿ

 

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.