ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
1 2016-2017 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image  49.6 ಎಮ್ ಬಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 338.5ಕೆಬಿ
2 2017-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 750.5 ಕೆಬಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 333.2ಕೆಬಿ
3 2018-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 406.9 ಕೆಬಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 385.7ಕೆಬಿ

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.