ಹೆಸರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಸಂದೇಶ
B

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್‌

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರಿಯ ನಾಗರೀಕರೆ,

 

"ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ"

 

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್‌

 

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು,

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ