ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ ಇ-ಮೇಲ್ ಫೋಟೋ
1 ವಿ ಎಂ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಡಳಿತ) ಪ್ರಭಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9036611433 prabhuvm@hotmail.com  
2 ಭಾರತಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9606282399 ee_ccdvg@rediffmail.com  
3 ಮಂಜುನಾಥ ಕಪ್ಪಾಳಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ನೀ.ಸ & ಒ.ಚ) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9449569856 eerwsdvg@gmail.com  
4 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಹೆಚ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆವ 9900899559 udayaeeudd@gmail.com  
5 ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಲಯ-1) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9482686755

revenuezonal01@gmai.com

 
6 ವಿ ಎಂ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಲಯ-2)ಪ್ರಭಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9036611433 prabhuvm@hotmail.com  
7 ಸುರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಲಯ-3) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9886418408 corporationzone@gmail.com  
8 ಜಿ ಎಂ ಸಂತೋಷ್ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಪ್ರಭಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9448655704 healthccd@gmail.com  
9 ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವೈ ಎಂ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 8762391199 gadccd@gmail.com  
10 ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9945659406  account_davanagere@yahoo.com  
11 ಸಿ ಕೆ ರೂಪ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಪ್ರಭಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9901846161 townplanning456@gmail.com  
12 ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9663779042 prassannasjsry6@gmail.com  
13 ಜಯಣ್ಣ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರಭಾರ) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9986269894 gadccd@gmail.com  

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.