ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ---- ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು  23-02-2019 23-02-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 265.4ಕೆಬಿ ----
2 ---- 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 06-02-2019 06-02-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image  128ಕೆಬಿ ----
3 ---- ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 24-09-2018 24-09-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image 208.5ಕೆಬಿ ----
4 ---- 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 05-3-2018 05-03-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image 110.1ಕೆಬಿ ----

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.