ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ನಅಇ 184 ಎಂಎನ್ಇ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 11-11-2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜುರಾತಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

11-11-2016 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image484.7ಕೆ ಬಿ   ---
2 ನಅಇ 27 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 19-02-2019 ನರರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮರಿಗಳ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನುಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  19-02-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image837.1ಕೆ ಬಿ ---
3 ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಕಾ/1893/2019 ಇ-ಜನಸ್ಪಂದನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುತ್ತೋಲೆ 22-05-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image 184.7ಕೆ ಬಿ ---
4 ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ154ಹೆಚ್ಎಎಂ 2019, ದಿನಾಂಕ 06/11/2019 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 06-11-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 3ಎಮ್ ಬಿ ---
5 ಕ್ರ.ಸಂ:16512ಡಿಎಂಎ18 ಇಎಸ್ ಟಿ 2016-17 ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 20-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image 52.3ಕೆಬಿ ---
6 ನಂ:ಪೌನಿ:35ಘವನಿ:2019-20 [30317] ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ Quarantine ಆದ ಮನೆಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು. 30-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image225.4ಕೆಬಿ ---
7 ಸಂ:29931,ಡಿಎಂಎ6ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ನೀರು2019-20 ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 05-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image971.5ಕೆಬಿ ---

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.