ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 2019-20
ಆಯವ್ಯಯದ ವಿವರ
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image2.5 ಎಮ್ ಬಿ

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.