ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ 
1 03-07-2019

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನುದಾನದ  ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ image11.8 ಎಮ್ ಬಿ
2 04-07-2019
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಅನುದಾನದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ image 334.2 ಕೆ ಬಿ

 

 

 ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.