ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 14 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 31-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 884 ಕೆಬಿ
2 9 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 29-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 314.1ಕೆಬಿ
3 7 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಜನವರಿ 31-01-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 284.4ಕೆಬಿ
4 5 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 30-11-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 350ಕೆಬಿ
5 4 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31-10-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 221.6ಕೆಬಿ
6 7 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30-09-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 472.7ಕೆಬಿ
7 4 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31-08-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 313.6ಕೆಬಿ
8 2 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಜುಲೈ 30-07-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 293.9ಕೆಬಿ

 

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.