ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು, ಪಿ ಬಿ ರೋಡ್,
ದಾವಣಗೆರೆ- 577002
08192-252899 | commissioner_davanagere@yahoo.com
 www.davanagerecity.mrc.gov.in

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.