ನಗರ ಸಾರಾಂಶ
1 ಜನಸಂಖ್ಯೆ (2011 ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ) 4,34,971
2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 68.63 ಚದರ ಕಿಮೀ
3 ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,43,570
4 ವಾರ್ಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 45
5 ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದ 1278.70 ಕಿ ಮೀ
6 ನೀರು ಸರಬರಾಜು  58 ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ
7 ಸಲಹವಾರು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 100 ಎಲ್ ಪಿ ಸಿ ಡಿ
8 ತಾಪಮಾನ

32- 400 ಸೆ & 16-180 ಸೆ