ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಫೋಟೋ
1

ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಎನ್

ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು (ಆಡಳಿತ) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 7349048992 gadccd@gmail.com  
2 ಸುಜಾತ ವಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಶ್ರಯ) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 7899296978 gadccd@gmail.com  
3 ಡಿ ಬಸವರಾಜ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕೌನ್ಸಿಲ್) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9916260706 gadccd@gmail.com  
4   ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ   ee_ccdvg@rediffmail.com  
5 ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ನೀ.ಸ) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9448342788 eerwsdvg@gmail.com  
6 ಸಂದೀಪ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು  (ವಿದ್ಯುತ್) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9945246424 gadccd@gmail.com  
7 ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಾವ್ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಲಯ-1) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9742675846 revenuezonal01@gmai.com  
8 ಸುನೀಲ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಲಯ-2) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9164595891 bhsunilri@gmail.com  
9 ವಿನಾಯಕ ಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಲಯ-3) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9036862624 vinayakabri@gmail.com  
10 ನಾಮದೇವ್` ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9972533555 account_davanagere@yahoo.com  
11 ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ನಗರಯೋಜನೆ) ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9448442697 townplanning456@gmail.com  
12 ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ  9449203467 nulmdavanagere@gmail.com  
13 ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಎಂ ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 9902288382 gadccd@gmail.com  

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.