ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ

10-02- 2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image1.2 MB ---
2 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ  10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image1MB ---
3 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image409.1KB ---
4 ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ  10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image12.9 MB ---
5 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 2011 10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image 991.3 KB ---
6 ತಿದ್ದುಪಡಿ:- 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಟಿಪ್ಪಣಿ 10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 70.2 KB ---
7 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಧಿನಿಯಮ 10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 238 KB ---
8 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು 2006 10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image315.41KB ---
9 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು – 2006ರ ಅನುಬಂಧಗಳು. 10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image1.3MB ---
10 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು – 2005 10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ image 139.7KB ---
11 ಕರಡು - ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿ 10-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌image 852.3KB ---

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.