ಕ್ರ.ಸಂ. ರಿಲೀಸ್ ನಂಬರ್ ವಿವರ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ
1 1. 0. 0 Development of New Davangere City Corporation website as per GIGW Guidelines 10-01-2020