ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ  ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಜಿ ಮಹಾಪೌರರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.17,

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9901355877  
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಉಪಮಹಾಪೌರರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13,

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

6363690328  
3 ಶ್ರೀ ಜೆ ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.01

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

8105552999  
4 ಶ್ರೀಮತಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಬಿ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.02

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

-  
5 ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ರಹೀಮ್ ಸಾಬ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.03

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

8762251666  
6 ಶ್ರೀ ಅಹ್ಮದ್ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.04

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9880164229  
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಮಂಜುನಾಥ ಇಟ್ಟಿಗುಡಿ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9972720666

9964062227

 
8 ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಡಿ ಗೋಣೆಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.06

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9880737956  
9 ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಬಿ ಹೆಚ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9611169888  
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿಬಾಯಿ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.08

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9945559677  
11 ಶ್ರೀ ಕಾರಿಗನೂರು ಜಾಕೀರ್ ಅಲಿ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.09

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

8892187720  
12 ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9535553255  
13 ಶ್ರೀ ಸಯೀದ್ ಚಾರ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.11

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9448666414  
14 ಶ್ರೀ ಉರ್ ಬಾನು (ಪಂಡಿತ್) ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9945759359  
15 ಶ್ರೀ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಕೆ  ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9448924144  
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಡಿ ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9845636383  
17 ಶ್ರೀ ಎ ನಾಗರಾಜ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9845355008  
18 ಶ್ರೀ ಸೋಗಿ ಆರ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9980421712  
19 ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.19

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

8792664666  
20 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಉಮೇಶ್ ಜೆ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.20

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9060303000

9036094312

 
21 ಎಂ ಕೆ ಶಿವಲೀಲಾ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9844412539  
22 ಶ್ರೀ ದೇವರಮನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9448466422  
23 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಸುರೇಶ್ ಗಂಡ್ ಗಾಳೆ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

7022774002  
24 ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.24

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

7353299555  
25 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಟಿ ವೀರೇಶ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9844422677  
26 ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.26

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9845571269  
27 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಯಗ್ಗಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.27

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9449911868

8660217820

 
28 ಶ್ರೀ ಜೆ ಎನ್  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.28

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9060833999  
29 ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9901798059  
30 ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ ಜಯಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9900339458  
31 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.31

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9980726973  
32 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.32

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9844527924  
33 ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಂ ವೀರೇಶ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.33

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ

9844466838  
34  ಶ್ರೀ  ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 34

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9591028806  
35 ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತ ಗಣೇಶ್ ಹುಲ್ಲುಮನೆ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.35

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9449249860  
36 ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.36

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9680510422  
37 ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೆ ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.37

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9743517999  
38 ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.38

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9880135444  
39 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ದಿಳ್ಯಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 39

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9449246195  
40 ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ನಂಜಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.40

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9036033555  
41 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.41

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

8153973317  
42 ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.42

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

8453226103

9739047707

 
43 ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.43

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9341011307  
44 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.44

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9844437666

 

 
45 ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸದಸ್ಯರು

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.45

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,

ದಾವಣಗೆರೆ

9886809939  

 

 

ಮೂಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.